منهول(آدم رو) پلی اتیلن

منهول (به انگلیسی: Manhole)، آدمرو یا چاهک بازدید یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال در سیستم فاضلاب برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده میشود یا در سیستمهای مخابراتی برای دسترسی به مسیرهای کابلها در زیر زمین استفاده میشود.

 

 کاربرد:

تجمیع و توزیع فاضلابهای شهری

هدایت کردن و جمعآوری آبهای زه کشی

استفاده به عنوان حوضچههای آبگیری

امکان جمعآوری آبهای سطحی

دسترسی تکنسینهای فاضلاب و تجهیزات به تأسیسات زیرزمینی

استفاده به عنوان تهویه سیستم فاضلابی

اتصال دهی در خطوط لولههای فاضلابی و کابل های شبکه و فیبرهای نوری

تغییر جهت، تغییر ارتفاع و یا تغییر در شیب خطوط لوله کاروگیت فاضلابی

تغییر دادن قطر لولههای فاضلاب